Våre tjenester

SHA / HMS / KS
Prosjekt- og byggeledelse
systemrevisjon

SHA /HMS / KS

SU Consulting AS har god oversikt over hvilke HMS- pålegg og krav som gjelder for din bedrift. Vi kan bistå med etablering av et KS- system som passer for ditt behov, som gjør det enklere og mindre tidkrevende å følge opp HMS- arbeidet på en strukturert måte. Vi bistår også med HMS-arbeid og kvalitetssikring på bygge- og anleggsplassen.

SU Consulting AS vet hvilke krav som gjelder for din bedrift.

Har du spørsmål angående:

 • Hvilket regelverk som gjelder for din bransje?
 • Hvilket ansvar har din bedrift med tanke på HMS?
 • Er regelverket ivaretatt?
 • Har bedriften et KS-system som er tilpasset bedriftens behov/som er optimalt?

Vi bistår med utarbeidelse av:

 • HMS- OG KVALITETSDOKUMENTER
 • PROSJEKTPERMER OG PROSJEKTMALER
 • SJA/RISIKOANALYSER

 • SHA-LEDELSE

  Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

  I alle typer prosjekter er det viktig at man har et høyt fokus på HMS/SHA. Vi ser av erfaring at dette er noe som lønner seg. Mange entreprenører og byggherrer «velger» bort deler av disse oppgavene i en hektisk hverdag. Det er spesielt viktig med oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår.

  Fagområdet SHA- ledelse er som regel lagt inn under byggeledelsen. Vi i SU Consulting AS mener at SHA- ledelsen skal ha en egen rolle i prosjekter. SHA-oppgavene kommer ofte i konflikt mot hovedfokuset til prosjekt- og byggelederen.

  • Kontrollere lønns- og arbeidsvilkår hos entreprenørene
  • Ajourføre, komplettere og distribuere SHA-planen til samtlige aktører i prosjektet
  • Følge opp at det utarbeides tidsplaner(fremdriftsplaner) som sikrer at det avsettes tilstrekkelig med tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner
  • Følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  • Koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert samarbeidet mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter
  • Se til at arbeidsgiver følger opp kravene i byggherreforskriftens §9 – Forebyggende arbeid
  • Sørge for at det føres oversiktslister
  • Gjennomføre oppstartsmøte SHA på byggeplass
  • Sørge for at vernetjenesten blir etablert på byggeplass, og at Hovedbedrift gjennomfører sine forpliktelser i henhold til kontrakt
  • Føre tilsyn med SHA ute på byggeplass og delta på vernerunder og sikkerhetsmøter.
  • Ta stilling til SHA relaterte saker
  • Registrere avvik fra SHA planen og påse at avvikene blir lukket. Påse at rutine for avviksbehandling fungerer
  • Skrive avvik/RUH dersom det avdekkes kritikkverdige forhold på byggeplassen. (avvik fra SHA-plan, lover/forskrifter og evt. byggherrekrav)
  • Sørge for at SHA blir fast punkt på byggemøter og rapportere status vedr SHA (månedlig.)
  • Rapportere fortløpende til byggherrens representant, BHR
 • HMS

  helse, miljø og sikkerhet

  HMS er en samlebetegnelse på flere ulike lover og regler som skal sikre at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet. Formålet er å sikre det ytre miljøet og gi trygghet til dem som utfører arbeidet.

  SU Consulting AS er behjelpelig med følgende oppgaver:

  • Motta SHA-plan fra Byggherre.
  • Sørge for HMS opplæring i prosjektene
  • Kontinuerlig HMS informasjon gjennom prosjektperioden.
  • Utarbeide HMS planer, ajourføre, komplettere og distribuere planen.
  • HMS leder skal kontinuerlig ajourholde planen gjennom hele byggeprosessen, slik at planen til enhver tid samsvarer med forhold som avviker fra utgangspunktet.
  • Følge opp at det utarbeides tidsplaner(fremdriftsplaner) som sikrer at det avsettes tilstrekkelig med tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner.
  • Følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
  • Koordinere alle deltakere i prosjektene som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert samarbeidet mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter.
  • Å se til at arbeidsgiver følger opp kravene i byggherreforskriftens §9 – Forebyggende arbeid og internkontrollforskriften.
  • Sørge for at det føres oversiktslister
  • Sørge for at det blir gjennomføre oppstartsmøte med fokus HMS på bygge og anleggsplasser.
  • Sørge for at vernetjenesten blir etablert på bygge og anleggsplassene, og at Hovedbedrift gjennomfører sine forpliktelser i henhold til kontrakt.
  • Føre tilsyn med HMS ute på byggeplass og delta på vernerunder og sikkerhetsmøter.
  • Ta stilling til HMS relaterte saker.
  • Registrere avvik fra HMS og SHA planen og påse at avvikene blir lukket. Påse at rutine for avviksbehandling fungerer.
  • Sørge for at det blir skrevet avvik/RUH dersom det avdekkes kritikkverdige forhold på byggeplassen. (avvik fra SHA-plan, lover/forskrifter og evt. byggherrekrav)
  • Sørge for at HMS blir fast punkt på byggemøter og rapportere status vedrørende SHA (månedlig.)
  • Fortløpende rapportering til prosjektleder og byggherrens representant, BHR.
  • Stanse farlige arbeider
 • KS

  kvalitetssikringssystem

  Viktigheten og gjennomføring av systematisk kvalitetsarbeidet, gjelder alle bedrifter og virksomheter.

  Det er lederen sitt ansvar at alle krav og regelverk følges opp på en systematisk måte.

  Oppbygging av systemer som benyttes til internkontroll og oppfølging av kvalitetsarbeidet, sikrer at problemer oppdages i tide, og kan håndteres eller korrigeres.

  Kjernen i et velfungerende prosjekt starter og slutter med god kvalitetssikring. Det er her SU Consulting AS kan være behjelpelig med følgende oppgaver:

   

  • Etablere kvalitetsfilosofi og kvalitetsmål for prosjektet
  • Definere krav til de enkelte aktørenes Kvalitetssystemer, og å definere /etablere nødvendige fellesrutiner for prosjektet
  • Gjennomføre Kvalitetsrevisjoner av utførende deltakere i prosjektet
  • Sørge for god informasjonsflyt ift kvalitetsrutiner
  • Fortløpende rapportering til Prosjektleder
  • Definere krav til kvalitet og kvalitetssystemer, samt å tilrettelegge fellesrutiner for bruk i prosjektet. Herunder:
   • Utarbeide forslag til overordnet KS-plan / strategi for prosjektet
   • Definere kvalitetskrav til de enkelte aktørene i prosjektet, og sørge fora at disse blir videreført i avtaler og kontrakter.
   • Gjennomgå PA-bok / KS-rutiner og sørge for at disse blir prosjekttilpasset og distribuert i prosjektet.
  • Verifisere at prosjektets / aktørenes kvalitetssystemer er i bruk og fungerer i henhold til målsettingen. Herunder:
   • Planlegge og gjennomføre kvalitetsrevisjoner av utførende.
   • Følge opp revisjonsmerknader.
   • Planlegge og gjennomføre kvalitetsrevisjoner av prosjektorganisasjonen.
   • Følge opp revisjonsmerknader.
   • Evaluere PA-bok / KS-rutiner og foreslå forbedringer.
  • Verifisere om de enkelte aktørers kontrollfunksjon i henhold til plan og bygningslov blir tilstrekkelig ivaretatt.

Her finner du oss

Kontakt oss