Våre tjenester

SHA / HMS / KS
Prosjekt- og byggeledelse
systemrevisjon

Prosjektledelse, Byggeledelse, Kvalitetsledelse

SU Consulting AS har lang erfaring og høy kompetanse innen prosjekt- og byggeledelse, samt kvalitetsledelse.

Vi ivaretar oppdragsgivers interesser i alle faser av gjennomføringen. Vår kompetanse er utviklet gjennom mange års erfaring i nært samarbeid med oppdragsgivere og andre aktører. Vi tar ansvar for å organisere og styre prosjektet gjennom alle faser, innenfor de avtalte rammene for kvalitet, økonomi og fremdrift. Vi sørger for at byggherren holdes løpende orientert om utviklingen av prosjektet.


 • PROSJEKTLEDELSE

  SU Consulting AS har lang erfaring innen prosjektledelse av byggeprosjekter. Våre prosjektledere tar ansvar for å lede gjennomføringen av prosjektet i henhold til inngåtte avtaler og kontrakter.

  Prosjektlederen ivaretar oppdragsgivers og prosjektets interesser, og er prosjektets øverste administrative leder overfor alle andre engasjerte aktører i prosjektet.

  Våre prosjektledere har den faglige og administrative erfaringen og kompetansen som kreves for å organisere og styre et prosjekt gjennom alle faser, innenfor de rammene for kvalitet, økonomi og framdrift som er avtalt.

  Byggherren holdes løpende orientert om utviklingen av prosjektet, og eventuelle avvik avklares. Ønsker og behov fra byggherren om endringer i prosjektet ivaretas, og tilhørende økonomiske og fremdriftsmessige konsekvenser avklares.

  Vellykkede prosjekt er et resultat av god planlegging, organisering og styring.

 • BYGGELEDELSE

  SU Consulting AS har lang erfaring innen byggeledelse. Vi tilbyr den rette kompetansen i forhold til hvert enkelt prosjekt. Vi vil sikre at ferdig resultat blir i henhold til de forutsetningene som er avtalt for prosjektet.

  Byggeledelse er et administrativt oppdrag, med hovedvekt på ledelse, styring og kvalitetssikring av utførende entreprenører og leverandører. Byggelederen er byggherrens representant på anleggsplassen og fungerer som bindeledd mellom byggherreorganisasjonene og entreprenørene.

  Våre byggeledere vil sikre at det ferdige resultatet blir i henhold til de forutsetningene som er avtalt for prosjektet. Byggelederens ytelser må tilpasses det enkelte prosjekt og den enkelte byggherres ønsker og behov.

  Byggeleder har blant annet oppgaver som å utarbeide administrative rutiner i byggesaken, styre økonomi og fremdrift, kontrollere teknisk og håndverksmessig utførelse, samt å gjennomføre overtakelse og sluttoppgjør med entreprenørene.

 • KVALITETSLEDELSE

  SU Consulting AS mener god kvalitetsledelse innebærer å jobbe systematisk med kvalitet i alle faser og aspekter av et prosjekt.

  I denne prosessen er det viktig at kundens krav og forventninger til kvalitet er tydelige, og at det er et balansert forhold mellom kvaliteten og nytteverdien av produktet eller tjenesten som leveres.

  Dette perspektivet har tilsynelatende fått mindre oppmerksomhet enn styring og kontroll av timer og fremdrift, men er like grunnleggende og avgjørende for et vellykket prosjekt.


Her finner du oss

Kontakt oss